Solid Angle Maya to Arnold v3.3.0 For Maya 2018-2019 + v3.2.0.2 x64 For Maya 2017 + v3.1.1 x64 For Maya 2016

6 Likes 1 Comment
Solid Angle Arnold for Maya 3

Tải xuống Solid Angle Maya về Arnold v3.3.0 cho Maya 2018-2019 + v3.2.0.2 x64 cho Maya 2017 + v3.1.1 x64 cho Maya 2016 – Phần mềm kết xuất Arnold Maya

Arnold là một ứng dụng dựng hình 3D dựa trên vật lý, không thiên vị, được tạo ra bởi công ty Solid Angle. Arnold cho Maya (hoặc MtoA) cung cấp một cây cầu cho bộ dựng hình Arnold từ bên trong giao diện chuẩn của Maya. MtoA hiện đang vận chuyển với lõi của Arnold 5.0.

Mật khẩu giải nén

Password : taivenhanh.com hoặc www.p30download.com

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

1 Comment

  1. Nên dùng trình nén mặc định của windows, sẽ không bao giờ gặp lỗi giải nén không được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *