LizardSystems Remote Process Explorer Business v5.3.0 Build 277

5 Likes Comment

Tải xuống LizardSystems Remote Process Explorer Business v5.3.0 Build 277 – Xem và quản lý các quy trình đang chạy trên máy tính của bạn

Phần mềm LizardSystems Remote Process Explorer Business  danh sách các tiến trình đang chạy trên hệ thống cục bộ hoặc một hệ thống hiển thị từ xa. Với sự trợ giúp của công cụ này, người dùng có thể chấm dứt một quy trình, bắt đầu một quy trình mới hoặc thay đổi mức độ ưu tiên thực hiện của họ. Để làm điều này, bạn không cần phải cài đặt phần mềm bổ sung trên máy tính từ xa vì chương trình sử dụng các chức năng được xây dựng bởi hệ điều hành. Chương trình này cũng hiển thị toàn bộ thông tin về các quy trình đang chạy, bao gồm thời gian bắt đầu của phần mềm và người dùng mở phần mềm cũng như các tệp thực thi của nó và khối lượng mà CPU chiếm giữ.

Các tính năng chính của Remote Process Explorer Business:
– Giám sát tất cả các quy trình đang chạy trên máy tính cục bộ và từ xa
– Xem các tham số của các quy trình đang chạy (ID tiến trình, PID, bộ nhớ đã sử dụng, mức độ ưu tiên, v.v.). Thời gian thực
– Khả năng đóng các quy trình được chọn bất cứ lúc nào
– Thay đổi mức độ ưu tiên của quy trình trên máy tính từ xa
– Các quy trình mới chạy trên máy tính từ xa
– Tắt và khởi động lại máy tính từ xa

LizardSystems Remote Process Explorer Business

With Remote Process Explorer, you will be able to get the list of processes and will also be in a position to manage them. On a local or remote computer, users can kill a process, run a new one or change the priority of a process.
In order to do this, you are not required to install additional software on a remote computer since the program uses the in-built functions of the operating system. With Remote Process Explorer, you will be able to see complete information about each running process. It will also indicate the time the process began, the user who started the process the path to its executable file as well as the amount of memory and CPU it uses.
This information is available in the Task Manager and can be obtained for a local as well as a remote computer. For managing a remote computer, Remote Process Explorer has in-built tools built that it uses.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm

To install and run Remote Process Explorer, your computer will need the following minimum requirements based on your operating system:
– Administrator privileges are required
– Super VGA 800 x 600 video adapter

 

Tải về nhanh LizardSystems Remote Process Explorer Business
LizardSystems Remote Process Explorer Business v5.3.0 Build 277
Hướng dẫn cài đặt phần mềm

1. Cài đặt phần mềm.
2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục [email protected] tại vị trí cài đặt phần mềm ( thay thế tập tin trước đó)
3. Chạy phần mềm

You might like

About the Author: Hồ Quang Đại

Tôi là Hồ Quang Đại. Thích chia sẽ phần mềm hay dành cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *